Εκλογές για το Γ΄ Βουλευτικό (Αύγουστος 1824)

Εγκύκλιος του Υπουργείου των Εσωτερικών για την επίσπευση της εκλογής παραστατών για τις επαρχίες που δεν είχαν αποστείλει ακόμη τον αντιπρόσωπό τους στη Διοίκηση. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 38, αρ. 95.

Με τον αυτόν Αρ. 3641 και με το αυτό σχέδιον εγράφη και εις τας ακολούθους επαρχίας.

Εις την επαρ.: Καρυταίνης

>><< Αρκαδίας

>><< Λεονταρίου

>><< Ανδρούσης

>><< Νησίου

>><< Καλαμάτας

>><< Νεοκάστρου

>><< Κορώνης

>><< Εμπλακίκων

>><< Πραστού

>><< Ύδρας

>><< Πετζών

 

Αρ. 3641

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον των Εσωτερικών

Προς τους κατοίκους της επαρχίας Π. Πατρών

Με διαταγήν υπ’ αρ. [κενό] συνωδεύουσα δύω διαταγάς της Διοικήσεως και του περί εκλογής παραστατών Νόμου σας διατάττει το υπουργείον να ταχύνετε την εκλογήν του παραστάτου σας διά την ερχόμενην Γ΄ Περίοδον και να τον αποστείλετε όπου διατρίβει η Διοίκησις. Αλλά με απορίαν βλέπει η Διοίκησις, ότι έως της σήμερον δεν εφάνη και δεν εμπορεί ώδε να δικαιολογήση την αμέλειαν σας εις πράγμα τόσον ουσιώδες· διότι η παρούσα περίστασις της πατρίδος είναι κρισιμοτάτη και προ καιρού έπρεπε να είναι συναθροισμένοι οι Παραστάται διά ν’ αρχίση τακτικώς η Γ΄ Περίοδος της Διοικήσεως.

Στοχασθήτε πόσην βλάβην φέρει η αμέλειά σας αύτη και ότι είσθε υπεύθυνοι διά τούτο, όθεν διατάττεσθε αύθις χωρίς περαιτέρω αναβολής να συνέλθετε εις ένα έχοντες οδηγόν τον περί εκλογής Νόμον, εκλέξετε τον παραστάτην σας και αποστείλετέ τον όσον τάχος όπου διατρίβει η Διοίκησις, διά να γένει το Βουλευτικόν Σώμα μετά των συναδέλφων του, των οποίων μόνον ο αναγκαίος αριθμός περιμένεται να συμπληρωθή διά ν’ αρχίση η Γ΄ Περίοδος της Διοικήσεως, η οποία ευτυχώς μέλλει να διαδεχθή την Β΄.

Εν Ναυπλίω την 8 Αυγούστου 1824

Ο Υπουργός των Εσωτερικών

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης