Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πραστού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πραστού αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η περιοχή εξέλεξε τον αντιπρόσωπό της με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή του παραστάτη τους. Ωστόσο η εκλογή καθυστέρησε για αρκετούς μήνες ακόμα, λόγω εμφυλίων ταραχών στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύεται η επαρχία στο Βουλευτικό κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Τελικά, στις 19 Μαρτίου 1825, όταν η ηρεμία είχε πια αποκατασταθεί, ο έπαρχος Πραστού Φίλιππος Κάππαρης ενημέρωσε το υπουργείο σχετικά με την ανάδειξη στη θέση του παραστάτη της επαρχίας του Ιωάννη Γούλενου, δίχως η αναφορά του να δίνει περαιτέρω πληροφορίες για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής και τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε. Την επόμενη ημέρα (20 Μαρτίου 1825), το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό και αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον Γούλενο ως νόμιμο παραστάτη Πραστού.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 60, έγγρ. 52.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 181.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Πραστού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)