Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Εμπλακίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Εμπλακίων αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Μολονότι είναι βέβαιο ότι η επαρχία αντιπροσωπεύθηκε στο Γ΄ Βουλευτικό από τον Παναγιώτη Παπατσώνη, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες ως προς τον χρόνο της εκλογής του. Σύμφωνα με μια ιδιωτική επιστολή με ημερομηνία 17 Μαρτίου 1824 σχετικά με την πολιτική κατάσταση της Μεσσηνίας, ο ισχυρός πρόκριτος της περιοχής των Εμπλακίων Δημήτριος Παπατσώνης, θέλοντας να προκαταλάβει τις ενέργειες των τοπικών του αντιπάλων, που προωθούσαν την υποψηφιότητα του Αντωνίου Περωτή ή του Δανήλη (αγνώστων λοιπών στοιχείων), είχε ήδη συγκαλέσει επαρχιακή συνέλευση, στην οποία με πολλές υποσχέσεις είχε πείσει τους παρευρισκόμενους εκλέκτορες να ορίσουν ως παραστάτη τον αδελφό του, Παναγιώτη. Ωστόσο από ένα σωζόμενο παραστατικό έγγραφο που φέρει τις υπογραφές 42 προκρίτων και δημογερόντων της επαρχίας, φαίνεται ότι η εκλογή του Π. Παπατσώνη διεξήχθη στο Ναζήρι (σημ. Εύα), μόλις στις 8 ή τις 18 Ιουλίου 1824, καθόσον διαφορετικά αντίγραφα του ίδιου εγγράφου φέρουν διαφορετικές ημερομηνίες. Το έγγραφο εκλογής καταγράφει ως ομόφωνη την ψήφιση του Π. Παπατσώνη από τους συμμετέχοντες στην επαρχιακή συνέλευση, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ανάμεσα στους εκλέκτορες που εξέφρασαν την προτίμησή τους στο πρόσωπό του βρισκόταν και ο Α. Περωτής.

Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής δεν υποβλήθηκε όμως σε εκείνη τη χρονική συγκυρία στην κεντρική διοίκηση και μάλιστα η επαρχία Εμπλακίων ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή παραστάτη για το Γ΄ Βουλευτικό. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1824 το παραστατικό έγγραφο στο όνομα του Π. Παπατσώνη κατατέθηκε στο Βουλευτικό, το οποίο το παρέπεμψε στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Τελικά, στις 19 Σεπτεμβρίου η εκλογή επικυρώθηκε και ο Παναγιώτης Παπατσώνης έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Εμπλακίων, συμμετείχε δε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 104.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 406, 410.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 25-26.

Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου Α΄, εισαγωγή – σημειώσεις Εμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήνα, ΓΑΚ, 1993, σ. 113-114.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Εμπλακίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)