Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Νεοκάστρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Νεοκάστρου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του υπήρξε επεισοδιακή. Γνωρίζουμε, από ένα σωζόμενο έγγραφο εκλογής που φέρει συνολικά περί τις 45 υπογραφές, ότι στις 25 Μαΐου 1824 είχε εκλεγεί ως παραστάτης από την επαρχιακή συνέλευση της περιοχής εκ νέου ο έκπτωτος παραστάτης της Β΄ Περιόδου, επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος. Ωστόσο, η συνέλευση αυτή φαίνεται πως είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του ίδιου του εκλεγέντος και των υποστηρικτών του, δίχως την έγκριση του τοπικού επαρχείου. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορά του επάρχου Νεοκάστρου και Μοθώνης Αλεξίου Λουκόπουλου (7 Ιουνίου 1824), ο Γρηγόριος, ο οποίος είχε συμμαχήσει με την αντικυβερνητική παράταξη, είχε μεθοδεύσει την εκλογή του στη θέση του παραστάτη παραχωρώντας με ευνοϊκούς όρους τις εθνικές προσόδους της περιοχής αυθαίρετα στους ντόπιους, δίχως να προηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο δημοπρασία.

Είτε εξαιτίας των αμφισβητήσεων για τη νομιμότητά του, είτε εξαιτίας της ήττας των αντικυβερνητικών δυνάμεων στον πρώτο εμφύλιο πόλεμο, το παραστατικό έγγραφο στο όνομα του Γρηγορίου δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο Βουλευτικό και μάλιστα η επαρχία Νεοκάστρου ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή. Τελικά η επίσημη επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Νεόκαστρο, στις 8 Σεπτεμβρίου 1824 και εξέλεξε ως παραστάτη της περιοχής τον Διονύσιο Δουκίδη.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1824 το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό και ο Δουκίδης έγινε αμέσως δεκτός από την ολομέλεια ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Νεοκάστρου, συμμετείχε δε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 33, αρ. 35.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη, Κατάλογος Α΄, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 55, αρ. 216.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 417.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 83-84.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Νεοκάστρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)