Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καρυταίνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρυταίνης αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η περιοχή εξέλεξε τους παραστάτες της με καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή. Ταυτόχρονα όμως, στις 8-9 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του επάρχου Καρυταίνης Κωνστ. Γουβέλλη η γενική συνέλευση της επαρχίας με αντικείμενο την εκλογή παραστάτη, η οποία διεξήχθη στη Μονή Αγ. Θεοδώρων στο Πυργάκι και όχι την επαρχιακή πρωτεύουσα, την Καρύταινα, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος. Σύμφωνα με την περιγραφή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας από τον έπαρχο σε αναφορά του, αρχικά υπήρξαν μεταξύ των παρευρισκομένων διαφωνίες, οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν, χάρη και στις δικές του ενέργειες, με αποτέλεσμα η εκλογή των Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου και Νικολάου Μπούκουρα (ή Μπουκουρόπουλου) στη θέση των δύο παραστατών της περιοχής να γίνει τελικά ομόφωνα. Σε μεταγενέστερη πάντως αναφορά κατοίκων της περιοχής της Πέρα Μεριάς, τμήματος της επαρχίας, εναντίον της οικογένειας Δεληγιάννη (1 Νοεμβρίου 1824) διατυπωνόταν η μομφή ότι ο Ζαφειρόπουλος είχε προωθηθεί στη θέση του παραστάτη «με μηχανηκόν τρόπον» από τους Δεληγιάννη, δίχως τη συγκατάθεση της επαρχίας, προκειμένου να υπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και στις 28 Αυγούστου 1824 το Βουλευτικό επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο και Νικόλαο Μπούκουρα (ή Μπουκουρόπουλο) ως νόμιμους παραστάτες της επαρχίας Καρυταίνης, τόσο για το υπόλοιπο της Β΄ περιόδου (εφόσον η περιοχή είχε από πολλούς μήνες μείνει δίχως βουλευτική εκπροσώπηση) όσο και για τη Γ΄ περίοδο.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 38, αρ. 111.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 48, αρ. 40.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 398, 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3, 35-36.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 44-45.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Καρυταίνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)