Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σπετσών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στις Σπέτσες αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε αρχικά στις 18 Απριλίου 1824 από συνέλευση προκρίτων του νησιού και είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας των απερχόμενων παραστατών των Σπετσών στη διάρκεια της Β΄ Περιόδου, Γκίκα Καρακατσάνη και Ανδρέα Χατζηαναργύρου. Η εκλογή ήταν ομόφωνη, καθόσον όσοι συμμετείχαν στη συνέλευση δήλωσαν ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο βουλευτές είχαν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους ως μέλη του Β΄ Βουλευτικού. Για την διεξαγωγή και το αποτέλεσμα της εκλογής, οι πρόκριτοι της κοινότητας ενημέρωσαν την ίδια ημέρα (18 Απριλίου), εκτός από τους εκλεγέντες, και το Εκτελεστικό Σώμα.

Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, το παραστατικό έγγραφο της εκλογής τους δεν υποβλήθηκε ποτέ στο Βουλευτικό Σώμα και μάλιστα το νησί ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την ανάδειξη των παραστατών τους, δίχως να υπάρξει ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, το υπουργείο, κατόπιν προβουλεύματος του Βουλευτικού, επανήλθε στις 27 Αυγούστου στο ζήτημα. Νέες διαταγές προς τους προκρίτους των Σπετσών να εκλέξουν το συντομότερο δυνατό και να αποστείλουν τους παραστάτες τους απέστειλαν το Βουλευτικό (8 Σεπτεμβρίου 1824) και το Υπουργείο Εσωτερικών (16 Σεπτεμβρίου 1824).

Σε απάντησή τους, στις 23 Σεπτεμβρίου 1824, οι πρόκριτοι των Σπετσών ενημέρωσαν το Εκτελεστικό Σώμα ότι η καθυστέρηση στη διεξαγωγή της εκλογής δεν οφειλόταν σε αμέλεια, αλλά στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αναχωρήσει από το νησί, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η συγκέντρωση των πολιτών σε συνέλευση, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος. Για το λόγο αυτό, η κοινότητα αιτήθηκε, μέχρι να διεξαχθεί τακτική εκλογή των παραστατών της για το Γ΄ Βουλευτικό, να επιτραπεί στον απερχόμενο παραστάτη της Β΄ Περιόδου Γκίκα Καρακατσάνη να συνεχίσει να αντιπροσωπεύει το νησί προσωρινά. Το αίτημα εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Βουλευτικού Σώματος στις 26 Σεπτεμβρίου 1824 και ο Καρακατσάνης συνέχισε να συμμετέχει στις εργασίες του σώματος και μετά την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Η συνέλευση για την οριστική εκλογή παραστάτη διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 1824, με τη συμμετοχή 9 εκλεκτόρων που είχαν προηγουμένως αναδειχθεί για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του νησιού, και είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας του Γκίκα Καρακατσάνη. Το παραστατικό έγγραφο της οριστικής εκλογής κατατέθηκε στο Βουλευτικό λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Άλλος παραστάτης, εκτός του Καρακατσάνη, για το Γ΄ Βουλευτικό δεν εξελέγη από τις Σπέτσες.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 40, αρ. 86.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 43, αρ. 19.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 60.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 395, 396, 404, 405, 416.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 246, 256.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 55.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ.  σ. 106.

Ανάργυρος Ανδρέου Χατζή-Αναργύρου, Τα Σπετσιώτικα, ήτοι Συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, τ. Α΄, Αθήνησι, Τυπογραφείον Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1861, σ. 799-800.

Ανάργυρος Ανδρέου Χατζη-Αναργύρου, Τα Σπετσιώτικα. Συλλογή ιστορικών εγγράφων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, τ. Γ΄, Εν Πειραιεί, Εκ των τυπογραφείων της εφημ. «Σφαίρας», 1926, σ. 378-379, 432, 434-435.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Σπετσών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)