Εκλογές στην επαρχία Γαστούνης κ.α. (Οκτώβριος 1823)

Εγκύκλιος του Βουλευτικού Σώματος προς τον έπαρχο της Γαστούνης και σε άλλους επάρχους προκειμένου να εκλέξουν τους παραστάτες τους έως τις 20 Οκτωβρίου 1823. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1862, σ. 602.

Αριθ. 398

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς τον έπαρχον και επιστάτας της επαρχίας Γαστούνης

Και εις τας 25 του Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου σας έγραψε το Βουλευτικόν διά να εκλέξητε και πέμψητε τους παραστάτας της επαρχίας σας, και τώρα επαναλαμβάνει ότι, αν θέλητε να είσθε μέλος της ελληνικής επικρατείας, αμέσως να εκλέξητε και στείλητε τους νομίμους παραστάτας σας εις Άργος, οίτινες να παρευρεθώσι κατά τας 20 Οκτωβρίου όπου θέλει παρευρεθή και όλον το Βουλευτικόν Σώμα, επειδή και μέλλει να γίνη σκέψις περί αναγκαίων και ουσιωδών υποθέσεων, και αν δεν τους στείλητε, μένει το σφάλμα ίδιον εδικόν σας.

Τη 11 Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς <Πρόεδρος>

Πανούτσος Νοταράς

Ο α΄ Γραμματεύς

Ιω. Σκανδαλίδης

Όμοια εγένοντο εις την επαρχίαν Πραστού, Καλαμάτας, Ιμπλάκικα, Σαντορίνης, Σίφνου, Πάρου, Πάτμου, Ίου, Σκοπέλου, Καρπάθου.