Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πραστού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Πραστού δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Γιαννούλη Καραμάνου στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον ο Γιαννούλης Καραμάνος είχε εκλεγεί και παραστάτης Πραστού για το Β΄ Βουλευτικό, το βέβαιο είναι πάντως ότι δεν συμμετείχε στις εργασίες του σώματος. Η περιοχή ανήκε μάλιστα στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του παραστάτη τους. Η διαταγή δεν εκτελέστηκε και στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε επίσης τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Πραστού να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 1823 το σώμα εισηγήθηκε να προσκληθεί εκ νέου η επαρχία να αποστείλει τον αντιπρόσωπό της.

Φαίνεται ωστόσο ότι εξαιτίας τοπικών πολιτικών αντιπαραθέσεων δεν διεξήχθη τελικά η εκλογή και ότι η επαρχία Πραστού έμεινε δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση σε όλη τη διάρκεια της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 12, έγγρ. 130.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 178, 204.

Πληρεξούσιος

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Πραστού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)