Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στα νησιά που κατόπιν αποτέλεσαν την επαρχία Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εμμανουήλ Ξένου από την Πάτμο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, το οποίο αποφάσισε, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του επαρχιακού χάρτη της επικράτειας, τη δημιουργία επαρχίας αποτελούμενης από τα νησιά Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο και Ικαρία. Η νέα επαρχία ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Η διαταγή δεν εκτελέστηκε και στις 4 Σεπτεμβρίου και στις 11 και 15 Οκτωβρίου 1823 το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε επίσης τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη.

Το ζήτημα της εκλογής παραστάτη φαίνεται ότι προκάλεσε αντιπαράθεση τόσο ανάμεσα στα νησιά που συναποτελούσαν την επαρχία, όσο και ανάμεσα στον τοπικό έπαρχο Μιχαήλ Παρίση και τους προκρίτους της Πάτμου. Μάλιστα στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 3ης Απριλίου 1824 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας παραστατικό έγγραφο εκλογής στο όνομα του Σταυριανού Ζαμπιτόπουλου, αλλά το σώμα αρνήθηκε να επικυρώσει το αποτέλεσμα της εκλογής και να τον κάνει δεκτό ως μέλος του, επειδή η εκλογή του είχε πραγματοποιηθεί μόνο από εκλέκτορες από τη Λέρο και την Κάλυμνο, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων δύο νησιών της επαρχίας, και ιδίως της πρωτεύουσας Πάτμου, στη διαδικασία. Η εκλογή του Στ. Ζαμπιτόπουλου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με ενέργειες του επάρχου, έβρισκε αντίθετη την κοινότητα της Πάτμου, σύμφωνα με ενημέρωση προς το σώμα από τον πρώην πληρεξούσιο του νησιού Εμμανουήλ Ξένο. Τελικά, δεν κατέστη δυνατό να εκλεγεί παραστάτης μέχρι τη λήξη της Β΄ Περιόδου, με αποτέλεσμα η επαρχία να μην αντιπροσωπευθεί στο Β΄ Βουλευτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 143, 178, 183, 259, 262, 555.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα 1979, σ. 232.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 13, Αθήνα 1981, σ. 377-378.

Πληρεξούσιος

Ξένος Εμμανουήλ
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)