Εκλογές στα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (Οκτώβριος 1823)

Αριθ. 420

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το επαρχείον, προκρίτους και επιστάτας της νήσου Σαντορίνης

Πολλάκις σας εγράψαμεν να στείλητε τον παραστάτην σας· σας παρεστήσαμεν την ανάγκην, όπου έχει το Βουλευτικόν από όλα τα παραστατικά μέλη, επειδή και πρόκειται σκέψις περί σωτηρίας της Πατρίδος, και η ευγενία σας αδιαφορήσατε έως τώρα. Διό εβιάσθη το Βουλευτικόν και επίτηδες εξαποστέλλει το μίστικον του καπητάν Νικ. Σκορδή, Ψαρριανού· άμα λοιπόν λαβόντες την παρούσαν, να εκλέξητε τον παραστάτην σας, κατά τον περί εκλογής νόμον, και ή με το ίδιον μίστικον (το οποίον δεν έχει άδειαν να μείνη εις κάθε νήσον πλέον των 24 ωρών), ή με άλλο αμέσως να κινήση να έλθη εις το Βουλευτικόν· και επειδή εξ αιτίας των επαρχιών, όσαι παρέδραμον το χρέος των, εβιάσθη το Βουλευτικόν να πέμψη το μίστικον, απεφασίσθη να πληρώση τον ναύλον εκάστη επαρχία αναλόγως, πληρώσατε και η ευγενία σας τον επιβάλλον σας γρόσια 200, κατά το έγγραφον όπου εδόθη τω πλοιάρχω, εις το οποίον και σημειοίτε τα δοθέντα. Έρρωσθε.

Τη 15 Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς <Πρόεδρος>

Πανούτσος Νοταράς

 

Ο α΄ Γραμματεύς

Ιω. Σκανδαλίδης

 

 

Όμοια εγένοντο εις Ίον ήτις να πληρώση γρόσια 130
» Τήνον » 170
» Μύκονον » 140
» Νάξον » 160
» Πάρον » 120
» Σίφνον » 130
» Πάτμον » 150

γρόσια 1.200 με τα
άνω της Σαντορίνης