Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στα νησιά που κατόπιν αποτέλεσαν την επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημητρίου Γαβρά από την Αμοργό και του Αντωνίου Κορτέση από την Ίο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, το οποίο αποφάσισε, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του επαρχιακού χάρτη της επικράτειας, τη δημιουργία επαρχίας αποτελούμενης από τα νησιά Ίο, Αμοργό, Σίκινο και Πολύκανδρο (σημ. Φολέγανδρο). Η νέα επαρχία εξέλεξε τον παραστάτη της για το Β΄ Βουλευτικό με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Ωστόσο η διαταγή δεν εκτελέστηκε λόγω της καθυστέρησης στην άφιξη του διορισθέντος επάρχου Δημητρίου Λαγού, ο οποίος αποβιβάστηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Ίο, μόλις στις 17 Ιουλίου του ίδιου έτους. Μια από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα νησιά που απάρτιζαν την επαρχία να επιλέξουν τους εκλέκτορές τους κατά τον περί εκλογής νόμο και να τους στείλουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στην Ίο, προκειμένου να εκλεγεί ο παραστάτης. Σε αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 21 Ιουλίου 1823, ο έπαρχος εξέφραζε την ελπίδα ότι η εκτέλεση της διαταγής της 9ης Ιουνίου δεν θα καθυστερούσε.

Για άγνωστους λόγους, η εκλογή δεν πραγματοποιήθηκε και στις 4 Σεπτεμβρίου και στις 11 και 15 Οκτωβρίου 1823 το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε επίσης τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Ίου να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη.

Τελικά, στη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 1823 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος παραστατικό έγγραφο της εκλογής του Λούη Στάη ως παραστάτη της επαρχίας. Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας δεν διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες· πάντως τη νομιμότητά της επιβεβαίωσε και ο τοπικός έπαρχος, που είχε επικυρώσει το έγγραφο. Ως εκ τούτου, το Βουλευτικό επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε αμέσως δεκτό τον Λ. Στάη ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 18, αρ. 72.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 143, 178, 183, 213, 555.

Πληρεξούσιοι

Κορτέσης Αντώνιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)