Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Εμπλακίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Εμπλακίων δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Δημητρίου Παπατσώνη στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Μολονότι ο Δ. Παπατσώνης είχε εκλεγεί και ως παραστάτης Εμπλακίων για το Β΄ Βουλευτικό, δεν συμμετείχε στις εργασίες του σώματος. Η περιοχή ανήκε μάλιστα στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του παραστάτη τους. Η διαταγή δεν εκτελέστηκε και στις 4 Σεπτεμβρίου και τις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε επίσης τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Εμπλακίων να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη. Ωστόσο, η επαρχία έμεινε τελικά δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση σε όλη τη διάρκεια της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 111, 143, 178, 555.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 144-145.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Εμπλακίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)