Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Τα νησιά που κατόπιν αποτέλεσαν την επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου δεν αντιπροσωπεύτηκαν στη Β΄ Εθνοσυνέλευση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, το οποίο αποφάσισε, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του επαρχιακού χάρτη της επικράτειας, τη δημιουργία επαρχίας αποτελούμενης από τα νησιά Σκόπελο, Σκιάθο, Ηλιοδρόμια (σημ. Αλόννησο) και Σκύρο. Η νέα επαρχία εξέλεξε τον παραστάτη της για το Β΄ Βουλευτικό με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα στις 4 Σεπτεμβρίου και τις 11 Οκτωβρίου 1823 το σώμα κάλεσε τον έπαρχο και τους επιστάτες της να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη.

Η εκλογή τελικά πραγματοποιήθηκε μόλις στις 14 Ιανουαρίου 1824 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως παραστάτη του Κωνσταντίνου Ιωάννου Λογοθέτου. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι διεξήχθη επαρχιακή συνέλευση σύμφωνα με το τυπικό του εκλογικού νόμου, γιατί το παραστατικό έγγραφο της εκλογής που υποβλήθηκε στο Βουλευτικό δεν φέρει υπογραφές εκλεκτόρων, παρά μόνον των εκλεγμένων εφόρων και του επάρχου Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου Γεωργίου Ζαχαριά.

Σε κάθε περίπτωση, στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 1824 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας, σύμφωνα με τα πρακτικά του σώματος, παραστατικό έγγραφο σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον έπαρχο Σκοπέλου. Το Βουλευτικό επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε δεκτό τον Κωνσταντίνο Ιωάννου Λογοθέτου ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 143, 178, 240, 555.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 151.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)