Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Τα νησιά που κατόπιν αποτέλεσαν την επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου δεν αντιπροσωπεύτηκαν στη Β΄ Εθνοσυνέλευση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, το οποίο αποφάσισε, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του επαρχιακού χάρτη της επικράτειας, τη δημιουργία επαρχίας αποτελούμενης από τα νησιά Κάρπαθο, Σύμη, Επισκοπή (σημ. Τήλος) και Νίσυρο. Η νέα επαρχία εξέλεξε τον παραστάτη της για το Β΄ Βουλευτικό με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Η διαταγή δεν εκτελέστηκε και στις 4 Σεπτεμβρίου και τις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε επίσης τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Καρπάθου να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη.

Τελικά η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 1823 ή τις πρώτες ημέρες του 1824, δίχως τη συμμετοχή εκλεκτόρων της Σύμης και της Επισκοπής. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιέγραψε στις 3 Ιανουαρίου 1824 ο έπαρχος Καρπάθου Μάρκος Μαλιαράκης σε αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την περιγραφή του επάρχου, οι παρευρισκόμενοι εκλέκτορες στην επαρχιακή συνέλευση την οποία είχε συγκαλέσει ήταν αρχικά χωρισμένοι σε δύο φατρίες, καθεμία από τις οποίες απαιτούσε την εκλογή του υποψηφίου της επιλογής της, αλλά με πολύ κόπο του ίδιου και ύστερα από συνεχείς νουθεσίες του συμφώνησαν και εξέλεξαν ομόφωνα τον μέχρι εκείνη τη στιγμή επιστάτη των προσόδων της επαρχίας, Χατζή Ηλία Οικονόμου. Ο Οικονόμου παρουσίασε μόλις στις 22 Απριλίου 1824 στο Βουλευτικό Σώμα τα έγγραφα των κατοίκων της Καρπάθου και της Νισύρου και του τοπικού επάρχου που πιστοποιούσαν την εκλογή του και έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 29, αρ. 6-7.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 143, 178, 273, 555.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)