Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Γαστούνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Γαστούνης δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Αναγνώστη Βρανίτη, Αθανασίου Κουτζουβά, Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, Δημητρίου Παπαπιέρου, Γεωργίου Σισίνη και Ιωάννη Σισίνη στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Ο ένας από τους πληρεξουσίους, ο Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος, αντιπροσώπευσε την επαρχία Γαστούνης και ως παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό, αν και συμμετείχε μόνο στις πρώτες συνεδριάσεις του σώματος. Εξαιτίας της μακράς απουσίας του ή, το πιθανότερο, της μη εμφάνισης δεύτερου παραστάτη από την περιοχή, η Γαστούνη ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του παραστάτη τους. Σε απάντηση, στις 4 Ιουλίου 1823 ο έπαρχος Γαστούνης Πανάγος Μαυρομιχάλης διαβεβαίωσε το υπουργείο ότι είχε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ότι σύντομα οι παραστάτες θα μετέβαιναν για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του επάρχου, δεύτερος παραστάτης δεν εξελέγη και στις 25 Αυγούστου, τις 4 Σεπτεμβρίου και τις 11 Οκτωβρίου 1823, το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε διαδοχικά τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Γαστούνης να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή των παραστατών. Ούτε αυτές οι διαταγές όμως εκτελέστηκαν και στις 24 Νοεμβρίου του ίδιου έτους το Βουλευτικό εισηγήθηκε να προσκληθεί εκ νέου η επαρχία να αποστείλει αντιπρόσωπό της.

Μολαταύτα, φαίνεται πως η επαρχία έμεινε δίχως βουλευτική εκπροσώπηση στο μεγαλύτερο μέρος της Β΄ Περιόδου. Μόλις τους τελευταίους μήνες της διάρκειάς της έλαβε μέρος στις συνεδριάσεις του Β΄ Βουλευτικού ως δεύτερος παραστάτης της επαρχίας Γαστούνης ο Ιωάννης Σισίνης, ο οποίος είχε εκλεγεί για να αντιπροσωπεύσει την περιοχή στο Γ΄ Βουλευτικό.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 52, αρ. 17.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 136-137, 143, 178, 204, 555.

Πληρεξούσιοι

Βρανίτης Αναγνώστης
Κουτζουβάς Αθανάσιος
Παπαπιέρος Δημήτριος

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Γαστούνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)