Εκλογές στην επαρχία Καλαβρύτων, Καλαμάτας και Γαστούνης (Αύγουστος 1823)

Εγκύκλιος του Βουλευτικού Σώματος προς τους επάρχους Καλαβρύτων, Καλαμάτας και Γαστούνης να εκλέξουν παραστάτες για να αποσταλούν στην έδρα της Διοίκησης. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1862, σ. 550.

Αριθ. 289

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς τον κύριον έπαρχον Καλαβρύτων

Όλαι αι επαρχίαι της επικρατείας κατά το χρέος των εν καιρώ εξελέξαντο και έπεμψαν τους παραστάτας των, η επαρχία σας όμως μέχρι της σήμερον δεν έκαμε το οφειλόμενον, ουδέ τώρα, ότε η κρίσιμος περίστασις της Πατρίδος ηνάγκασε το Βουλευτικόν και από της Τριπολιτσάς μετέβη εις την Σαλαμίνα, όπου αναγκαία η παρουσία των βουλευτών μιας εκάστης επαρχίας. Διό, άμα λαβόντες την παρούσαν, να ενεργήσητε, ίνα γίνη η εκλογή κατά τον νόμον και φθάσωσιν εδώ οι παραστάται της επαρχίας σας.

Τη 25 Αυγούστου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς <Πρόεδρος>

Πανούτσος Νοταράς

Ο α΄ Γραμματεύς

Ιω. Σκανδαλίδης

Όμοια εγένοντο προς τον έπαρχον Καλαμάτας και προς τον έπαρχον της Γαστούνης.