Αναθεώρηση του πρώτου εκλογικού νόμου (16 Απριλίου 1823)

Αναθεώρηση του πρώτου εκλογικού νόμου (16 Απριλίου 1823)

Αρ. ΛΘ΄ των πρακτικών της Συνελεύσεως Η Εθνική Συνέλευσις Αναθεωρήσασα και επιδιορθώσασα τον παρόντα νόμον· Εψηφίσατο τάδε α΄. Κατ’ αυτόν τον τρόπον να δημοσιευθή εις την επικράτειαν. β΄. Απαραλλάκτως να αντικατασταθή εις τον Κώδικα των Νόμον, υπ’ αρ. ΙΖ΄. Εξεδόθη εν...
Τροποποίηση του εκλογικού νόμου (24 Μαρτίου 1823)

Τροποποίηση του εκλογικού νόμου (24 Μαρτίου 1823)

<Αριθ. 23 του Κώδικος των Νόμων> Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος Παράρτημα εις τον δέκατον έβδομον νόμον Επειδή εις την Πελοπόννησον ευρίσκονται επαρχίαι τινές διόλου δυσανάλογοι ως προς το ποσόν των κατοίκων, χωρίς να συμφέρη προ της γενικής διαιρέσεως της...
Αναφορά των κατοίκων Βάλτου (Αύγουστος 1827)

Αναφορά των κατοίκων Βάλτου (Αύγουστος 1827)

Πράξεις της Βουλής Τη 4η Αυγούστου Ανεγνώσθη αναφορά τινων κατοίκων του Βάλτου, διά της οποίας παραπονούνται ότι η Βουλή παρεδέχθη ως παραστάτην της επαρχίας των τον Σωτήριον Βαλτινόν, μη έχοντα τακτικόν παραστατικόν, τον οποίον δεν γνωρίζουν ως παραστάτην των, αλλά...
Δικαίωμα αντιπροσώπευσης για τους Ηπειρώτες

Δικαίωμα αντιπροσώπευσης για τους Ηπειρώτες

Τη αυτή ημέρα [10 Αυγούστου 1827] Συνεδρίασις μζ΄ Προεδρία του κυρίου Ν. Ρενιέρη Ανεγνώσθη και άλλη [αναφορά] του αντιπροσώπου της Άρτης κ. Λουριώτου, και του αντιπροσώπου των Ιωαννίνων κυρίου Κ. Δεληγιάννη, διά της οποίας παρακαλούν ν’ αναγνωσθώσιν, αι προ δύο μηνών...
Πλαστή υπογραφή εκλέκτορα (Μάρτιος 1826)

Πλαστή υπογραφή εκλέκτορα (Μάρτιος 1826)

Προς το έξοχον επαρχείον των Δερβενοχωρίων Ο υποφαινόμενος ειδοποιώ το έξοχον επαρχείον τούτο ότι η υπογραφή του ονόματός μου εις το περί εκλογής γράμμα του χωρίου μας φαίνεται. Η υπογραφή αύτη δεν είναι γνήσια υπογραφή μου αλλά άλλος αντ’ εμού υπέγραψε. Διό και περί...