Δικαίωμα αντιπροσώπευσης για τους Ηπειρώτες

Αναφορά των Νικόλαου Λουριώτη και Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη με αίτημα να γίνουν δεκτοί στο σώμα ως αντιπρόσωποι Άρτας και Ιωαννίνων αντίστοιχα. Δημοσιεύτηκε στο Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 78-79.

Τη αυτή ημέρα [10 Αυγούστου 1827]

Συνεδρίασις μζ΄

Προεδρία του κυρίου Ν. Ρενιέρη

Ανεγνώσθη και άλλη [αναφορά] του αντιπροσώπου της Άρτης κ. Λουριώτου, και του αντιπροσώπου των Ιωαννίνων κυρίου Κ. Δεληγιάννη, διά της οποίας παρακαλούν ν’ αναγνωσθώσιν, αι προ δύο μηνών δοθείσαι αναφοραί των, περί του ζητουμένου παρ’ αυτών δικαιώματος της αντιπροσωπείας, κατά την απόφασιν της Γ΄ Εθν. Συνελεύσεως, και να τους δοθή μία απόκρισις περί τούτων, διά να λάβωσι τα ανήκοντα μέτρα προς σωτηρίας της πατρίδος των.

Έμεινεν ν’ αποφασισθή περί τούτου, αφ’ ου η Βουλή μεταβή εις Αίγιναν.

 

Ο Πρόεδρος

Ν. Ρενιέρης

Ο Αος Γραμματεύς