Πλαστή υπογραφή εκλέκτορα (Μάρτιος 1826)

Με έγγραφη κατάθεσή του ο Αναγώστης Φίλιππος, κάτοικος της επαρχίας Δερβενοχωρίων, ενημερώνει το επαρχείο πως δεν υπέγραψε ο ίδιος το πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 90, αρ. 82.

Προς το έξοχον επαρχείον των Δερβενοχωρίων

Ο υποφαινόμενος ειδοποιώ το έξοχον επαρχείον τούτο ότι η υπογραφή του ονόματός μου εις το περί εκλογής γράμμα του χωρίου μας φαίνεται. Η υπογραφή αύτη δεν είναι γνήσια υπογραφή μου αλλά άλλος αντ’ εμού υπέγραψε. Διό και περί τούτου αύθις πληροφορημένον και το έξοχον επαρχείον τούτο, ως υπογραφή μου γνήσια, δεν ενέχομαι εις καμμίαν απόφασιν του χωρίου μας και με το ανήκον Σέβας μένω. Περιμένω την απάντησιν.

Εν Μεγάροις τη 24 Μαρτίου 1826

Ο Πατριώτης

Αναγνώστης Φίλιππος

Ίσον και απαράλλακτον των πρωτοτύπω

Ο Γενικός Γραμματεύς της επαρχίας Δερβενοχωρίων

Α. Μαρκέλλος

(Τ.Σ.)