Πλαστό έγγραφο εκλογής (Μάρτιος 1826)

Πλαστό έγγραφο εκλογής (Μάρτιος 1826)

Οι κάτωθεν γεγραμμένοι δηλοποιούμεν ότι το γνήσιον του γράμματος της πληρεξουσιότητος το έκαμε προ τριών μηνών ο ενταύθα κύριος έπαρχος, το οποίον ευρίσκεται εις χείρας μας από μερικούς μόνον υπογραμμένον. Ο δε τόπος των εκλεκτόρων εις αυτό το γράμμα είναι άδειος, και...
Καθυστερήσεις κατά την εκλογική διαδικασία (Μάρτιος 1826)

Καθυστερήσεις κατά την εκλογική διαδικασία (Μάρτιος 1826)

Προς το έξοχον επαρχείον Δερβενοχωρίων Ημείς οι υποφαινόμενοι συναθρησθέντες επί παρρησία εκλέξαμεν κατ’ αυτάς έκαστον χωρίον κατά νόμον, η εκλέκτορες μας διά την εκλογήν των πληρεξουσίων, οι οποίοι συναθρησθέντες εις την μητρόπολιν, επληροφορούμεθα ότι μένουσιν...
Παρατυπίες στα Δερβενοχώρια (Μάρτιος 1826)

Παρατυπίες στα Δερβενοχώρια (Μάρτιος 1826)

Προς το έξοχον επαρχείον Δερβενοχωρίων Ημείς οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι επληροφορίθημεν σήμερον ότι μερικοί ταραξίες, ηπάτησαν μερικούς των κατοίκων του χωρίου μας και από ημάς μερικούς καθώς και το επαρχείον, και έκλεξαν τον +…+ Ελευθέριον, Χατζημήτρον, Σίδερην...
Εκλογές στα Καλάβρυτα (Νοέμβριος 1825)

Εκλογές στα Καλάβρυτα (Νοέμβριος 1825)

Περ. Γ΄ Αρ. 3306 Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος Προς το Υπουργείο Εσωτερικών Το επαρχείον Καλαβρύτων Την υπ’ αρ. 12641 και ημέραν 25 Σεπτεμβρίου διακήρυξιν περί της εθνικής συνελεύσεως, έκτοτε το επαρχείον τούτο τακτικώς εξέδωσε καθ’ όλην την έκτασιν της...
Αναφορά κατοίκων της επαρχίας Βενέτικου (Σεπτέμβριος 1825)

Αναφορά κατοίκων της επαρχίας Βενέτικου (Σεπτέμβριος 1825)

Περ. Γ΄ Αρ. 55 Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος Προς το Έξοχον Υπουργείον των Εσωτερικών Το επαρχείον Βενετίκου Λαμβάνομεν την τιμήν να αποκριθώμεν εις το από 2 του παρελθόντος, οπού με χαράν μας ηξιώθημεν μάλιστα βλέπομεν οπού το έξοχον υπουργείον έλαβον ολίγην...