Αναφορά των κατοίκων Βάλτου (Αύγουστος 1827)

Αναφορά των κατοίκων του Βάλτου με την οποία δεν αναγνώριζαν τον Σωτήριο Βαλτινό ως νόμιμα εκλεγμένο αντιπρόσωπο της επαρχίας τους. Περιλαμβάνεται στο Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 64. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικών είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 64 (1.10.1827).

Πράξεις της Βουλής

Τη 4η Αυγούστου

Ανεγνώσθη αναφορά τινων κατοίκων του Βάλτου, διά της οποίας παραπονούνται ότι η Βουλή παρεδέχθη ως παραστάτην της επαρχίας των τον Σωτήριον Βαλτινόν, μη έχοντα τακτικόν παραστατικόν, τον οποίον δεν γνωρίζουν ως παραστάτην των, αλλά ζητούν να τους δοθή καιρός διά να συνέλθουν και να εκλέξουν τακτικώς τον αντιπρόσωπόν των. Έμεινεν εις σκέψιν.