Τροποποίηση του εκλογικού νόμου (24 Μαρτίου 1823)

Ο νόμος υπ’ αριθ. 23 αποτελεί τροποποίηση του πρώτου εκλογικού νόμου της 9ης Νοεμβρίου 1822 και ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Βουλευτικού Σώματος στις 24 Μαρτίου 1823. Αναδημοσιεύεται εδώ από το Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Ο Κώδιξ των Νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1822-1828», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, 10-11 (1964), σ. 104-105.

<Αριθ. 23 του Κώδικος των Νόμων>

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Παράρτημα εις τον δέκατον έβδομον νόμον

Επειδή εις την Πελοπόννησον ευρίσκονται επαρχίαι τινές διόλου δυσανάλογοι ως προς το ποσόν των κατοίκων, χωρίς να συμφέρη προ της γενικής διαιρέσεως της Πελοποννησιακής χώρας εις ισομεγέθεις επαρχίας ενούμεναι ως μικραί παραστάτην να εκλέγωσι, και αδικούνται ως εκ τούτου αι πολυανθρωπότεραι· και

Επειδή το σύστημα της εκλογής το κατά τον νόμον από θ΄ Νοεμβρίου αωκβ΄ υπ. αρ. 17 είναι το μόνον ανάλογον με την ενεστώσαν των ελληνικών πραγμάτων διάθεσιν·

Το Βουλευτικόν εθεσπίσατο και

το Εκτελεστικόν επεκύρωσε τάδε

α΄. Εν τη Πελοποννήσω ο Μυστράς, η Καρύταινα, η Κόρινθος, τα Καλάβρυτα, η Γαστούνη και η Αρκαδιά, ανά δύο παραστάτας να έχωσιν εις την Προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος· αι δε λοιπαί άπασαι ανά ένα.

β΄. Είναι άκυρος εις το εξής ο § γ΄ του νόμου υπό αρ. 17 εφ’ όσον μόνον αντιβαίνει εις το παρόν παράρτημα, άλλως δ’ αυτός και οι λοιποί την αυτήν ισχύν έχουσι και ως προς το παράρτημα τούτο, το οποίον υποτίθεται κατά λέξιν εμπεριεχόμενον τω νόμω.

Εν Άστρει τη κδ΄ Μαρτίου αωκγ΄ και γ΄ της Ανεξαρτησίας

 

<Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού>

<Επικυρούται>

Εν απουσία του Προέδρου

Ο Αντιπρόεδρος <του Εκτελεστικού>

Ιωάννης Ορλάνδος

<Ο Α΄ Γραμματεύς του Βουλευτικού>

Ο Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας,

Μινίστρος των Εξωτερικών Υποθέσεων,

Θ. Νέγρης