Ειδήσεις για τις εκλογές στη Δυτική Στερεά Ελλάδα (Μάιος 1824)

Δημοσίευμα για την εκλογή παραστατών στις επαρχίες Μεσολογγίου, Απόκουρου και Βενέτικου, Ζυγού και Ανατολικού στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, αρ. φ. 37 (10.5.1824).

Τη 30 του παρελθόντος μηνός οι Κύριοι Σπυρίδων Τρικούπης και Λιβέριος Λιβερόπουλος εκίνησαν από εδώ διά το Άργος, προς το Βουλευτικόν Σώμα, εκλεχθέντες Παραστάται, ο μεν της πόλεως Μεσολογγίου, ο δε των δύω μικρών επαρχιών Αποκούρου και Βενέτικου· και οι δύω στολισμένοι με παιδείαν, και προικισμένοι με φρόνησιν και αρετήν, δίδουν βεβαίαν ελπίδα εις τους εκλέξαντες αυτούς, ότι θέλουν διαυθεντεύσει με ζήλον και σταθερότητα, και τα ιδιαίτερα των επαρχιών των, και τα γενικά της Πατρίδος συμφέροντα.

Την 6 του τρέχοντος οι επαρχιώται του Ζυγού συναχθέντες κατά τον Νόμον της εκλογής έκλεξαν παραστάτην τον Κύριον Αντώνιον Αναστασίου Γαβαλιώτην, ομοίως και η πόλις του Ανατολικού έκλεξε και αυτή νομίμως τον Κύριον Ιωάννην Δημητρίου.