Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ζυγού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ζυγού αναλογούσε ένας παραστάτης.

Μολονότι υπάρχει μία αναφορά στον Τύπο για την εκλογή του Αντώνιου Αναστασίου Γαβαλιώτη, δεν παρουσιάστηκε στις εργασίες του σώματος και επομένως η επαρχία δεν αντιπροσωπεύθηκε στο Βουλευτικό.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Ζυγού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)