Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Θηβών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Θηβών δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Νικόλαου Βρυζάκη και του Νικολή Ιωάννου ως πληρεξουσίων της επαρχίας.

Η εκλογή στην επαρχία για το Β΄ Βουλευτικό πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 1823 το Βουλευτικό αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την έκδοση διαταγής για τη διενέργεια εκλογής σε όσες επαρχίες δεν είχαν στείλει ακόμα παραστάτες, ανάμεσά τους και η επαρχία Θηβών. Στις 25 Ιουλίου 1823 παρουσιάστηκε στο σώμα το παραστατικό έγγραφο εκλογής του Νικόλαου Βρυζάκη ως αντιπροσώπου της επαρχίας Θηβών. Το Βουλευτικό επικύρωσε ως νόμιμη την εκλογή της επαρχίας και ο Νικ. Βρυζάκης έγινε δεκτός στις εργασίες του.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 128, 471.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101, 111.

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Η πολιτική εκπροσώπηση της Βοιωτίας 1821-1832», Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τ. Β΄, τχ. Β΄ (1995), σ. 833-842.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Θηβών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)