Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Λεβαδείας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Λεβαδείας δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Ιωάννη Στάμου Λογοθέτη, του Ιωάννη Φιλ. Φίλωνα, του Λάμπρου Ν. Νάκου, του Ιωαννούλη Ν. Νάκου και του Δημήτριου Σαρατζόγλου ως πληρεξουσίων της επαρχίας.

Για το Β΄ Βουλευτικό, που συγκροτήθηκε στη συνέχεια, η εκλογή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στην επαρχία Λεβαδείας. Στις 9 Ιουνίου 1823 το Υπουργείο Εσωτερικών με διαταγή του καλούσε την επαρχία να επισπεύσει την εκλογή παραστάτη. Στις 25 Ιουλίου παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό ως εκλεγμένος παραστάτης της Λεβαδείας ο Ιωαννούλης Ν. Νάκος. Η εκλογή επικυρώθηκε από το σώμα και ο αντιπρόσωπος της επαρχίας έγινε δεκτός. Ωστόσο, ο Ιωαννούλης Ν. Νάκος αποχώρησε από την Τρίπολη και εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη πολιτική μερίδα, με αποτέλεσμα στις 24 Νοεμβρίου 1823 να καθαιρεθεί από το αξίωμα με απόφαση του Βουλευτικού. Στη συνέχεια, το σώμα προκήρυξε νέα εκλογή για την επαρχία, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε όμως και η επαρχεία Λεβαδείας παρέμεινε χωρίς αντιπροσώπευση έως τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 128, 200, 204, 471, 656.

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Η πολιτική εκπροσώπηση της Βοιωτίας 1821-1832», Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τ. Β΄, τχ. Β΄ (1995), σ. 833-842.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Λεβαδείας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)