Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ασπροποτάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ασπροποτάμου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση της επαρχίας Ασπροποτάμου πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου 1824 στην έδρα της επαρχίας τον Ασπροπόταμο και ανέδειξε τον Ιωάννη (Γιαννάκη) Χατζηπέτρου ως παραστάτη. Το σχετικό παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1824 στο σώμα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού, η οποία ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 18 Δεκεμβρίου 1824 οπότε ο Ιω. Χατζηπέτρου έλαβε άδεια εισόδου στο Βουλευτήριο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 63 και 74.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα 2013, σ. 17.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Ασπροποτάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)