Ο Πόρος ζητά να εκλέγει παραστάτη

Αναφορά των κατοίκων Πόρου με την οποία ζητούν να εκλέγουν παραστάτη στο Βουλευτικό Σώμα. Την αναφορά υπογράφουν οι δύο πληρεξούσιοι Πόρου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Το τεκμήριο βρίσκεται στο Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 8, αρ. 1.

Εξοχότατε υπουργέ των Εσωτερικών

Επειδή εγένετο απόφασις της Διοικήσεως, ίνα τα τέσσαρα Νησιά, Πόρος, Αίγινα, Σαλαμίνα και Αγκίστρι, σχηματίσωσι μίαν επαρχίαν, και μ’ όλον ότι ο Πόρος πραγματικώς είναι ενωμένος με την Κόρινθον, ουκ έστι άλλως γενέσθαι, διά τούτο ημείς σεβόμεθα την Διαταγήν, και πειθόμεθα εις την απόφασιν.

Παρακαλούμεν όμως την Διοίκησιν, επειδή ο Πόρος όχι μόνον έκαμε ουσιωδεστέρας εκδουλεύσεις και κατά γην και κατά θάλασσαν, καθώς είναι μάρτυς η Πελοπόννησος, Ύδρα, Σπέτζαις, αλλά είναι και πολυπληθέστερος, να λάβη το δικαίωμα να ονομαστή επαρχία, και κατ’ έτος να εκλέγη και τον παραστάτην, ή όπως κριθή εύλογον από την Διοίκησιν.

Αύτη η παράκλησις της Νήσου μας νομίζομεν ότι θέλει εισακουσθή ως δικαία και ελπίζομεν να λάβη τέλος μέσον του υπουργείου των Εσωτερικών, το οποίον γνωρίζει πόσον ο Πόρος επροθυμοποιήθη, και πόσον θέλει φιλοτιμηθεί να τιμήση έτι μάλλον τους κατοίκους του εις το εξής με νεωτέρους αγώνας και υπακοήν εις την Διοίκησιν.

5 Μαΐου 1823

Εν Τριπόλει

Οι ελάχιστοι Πατριώται

Οι πληρεξούσιοι της νήσου Πόρου

Σταμάτιος πρώην Οικονόμου

Κωνσταντίνος Λογοθέτης Δουζίνας