Προκήρυξη εκλογών στα Καλάβρυτα (Μάιος 1823)

Αναφορά του έπαρχου Καλαβρύτων για την προκήρυξη εκλογών στην επαρχία. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 10, αρ. 20.

Β΄ Περίοδος

Αρ. 1

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Προς τον εξοχώτατον Υπουργόν των Εσωτερικών

Ο έπαρχος των Καλαβρύτων

Σήμερον εφθασα ενταύθα εν υγεία. Αμέσως ανταμώθηκα με τους προκρίτους της χώρας, τους ανέγνωσα τον οργανικόν νόμον, καθώς τας προκηρύξεις της Διοικήσεως και του Μινιστερίου.

Αύριον περιμένεται εκ Κερπινής και ο άρχων της Ασημάκης Ζαΐμης και ούτω πλέον να εκδώσωμεν εις τα χωρία της επαρχίας, τόσον τας άνωθεν προκηρύξεις, καθώς και τα άρθρα του οργανικού νόμου, τα οποία αποβλέπουν εις την εκλογήν δημογερόντων και εκλεκτών, με παρακλητικήν εγκύκλιον εκ μέρους σου, διά να ταχύνουν αυτάς τας εκλογάς.

Περιμένω παρά της Εξοχότητός σου τον νόμον περί ποινής εγκλημάτων, καθώς και κάθε άλλην οδηγίαν αποβλέπουσσα τον καλόν οργανισμόν της επαρχίας.

Άδεται λόγος, ότι οι εκ Πάτρας εχθροί επροχώρησαν έως Μακρυκάμπι. Αυτή η είδησις είναι αδέσποτος, πλην θέλει λάβωμεν τα αναγκαία μέτρα. Μένω με όλον το σέβας.

Τη 15 Μαΐου 1823 εν Καλαβρύτοις

Ο συνταγματάρχης

Π. Παρασκευάς