Εκλογή του Αθανάσιου Λιδωρίκη (Απρίλιος 1824)

Παραστατικό έγγραφο εκλογής του Αθανάσιου Λιδωρίκη για την επαρχία Λιδωρικίου. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 153.

Προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα

Επειδή και αι περιστάσεις της πατρίδος μας δεν μας το εσυγχώρησαν να πέμψωμεν παραστάτην διά την Δευτέραν περίοδον, εκρίναμε λοιπόν εύλογον και εδιωρίσαμεν τον κύριον Αθανάσιον Νικολάου Λιδωρίκην, διά την Τρίτην Περίοδον. Παρακαλείται το Βουλευτικόν να τον δεχθή εις τον χώρον του αυτού Σώματος, διά να συναγωνισθή και να συμπράττη, και η ευγένειά του με τα λοιπά μέλη έως το τέλος της Δευτέρας Περιόδου.

Και μένομεν με όλον το σέβας

Τη 28 Απριλίου 1824, Λιδωρικίου

Οι Πρόκριτοι

Αναγνώστης Μαργέλος

Δημήτρης Καρατριάς

Κωνσταντή Κωτζάγγελος

Παπα-Αθανάσιος

Αντρίτζος Κόταρης

Νικόλας Γρίβας

Βέρσος

Μπάμπαλης Αναγνώστης

 

Επί του νώτου: Παραστατικόν του βουλευτού της επαρχίας Λιδωρικίου διά την Β΄ Περίοδον. Ανεγνώσθη τη 29 Ιουνίου 1824.