Εκλογή πληρεξουσίων Αθήνας για τη Β΄ Εθνοσυνέλευση

Ο Γεώργιος Ψύλλας αντιπροσώπευσε την επαρχία Αθήνας στο Βουλευτικό και σε Εθνοσυνελεύσεις. Στο απομνημόνευμά του περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στην Αθήνα για τους πληρεξούσιους στη Β΄ Εθνοσυνέλευση: Γεώργιος Ψύλλας, Απομνημονεύματα του βίου μου, στη σειρά: Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, αρ. 8, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1974, σ. 90.

Εν τω μεταξύ δε των συμβάντων τούτων επροκηρύχθη συγκάλεσις Εθνικής Συνελεύσεως, και αύτη έμελλε να λάβη χώραν εις Άργος. Ενηργήθη διά τούτο και εις την ημετέραν πόλιν εκλογή ως ακολούθως. Συνήλθον οι εκλογείς των χωρίων εν τη πόλει και εντός του καταστήματος της Εφορείας, και εκεί επροτάθη το όνομα του Χ’’Παναγή Ζαχαρίτζα, μετά δε τούτον επροτάθη και το όνομά μου, αλλ’ εγώ απεποιήθην να δεχθώ, ειπών εις τους εκλογείς να εκλέξωσιν οικοκυραίους και όχι λογιωτάτους, διότι ακούω πολλαχόθεν να καταδικάζεται η παρούσα κυβερνητική κατάστασις της πατρίδος, ως διευθυνομένων των πραγμάτων από λογιωτάτους. «Εκλέξατε λοιπόν οικοκυραίους και, αν ούτοι ως εκ της παρελθούσης εποχής έχωσι χρείαν βοηθών προς εκτέλεσιν των σημερινών καθηκόντων με τα οποία επιφορτίζονται, τότε δότε εις αυτούς συμβούλους, εκλέγοντες αυτούς μεταξύ των λεγομένων λογιωτάτων». Και την γνώμην μου ταύτην απεδέχθησαν επί τέλους οι εκλογείς και με εψήφισαν σύμβουλον παρά των Πληρεξουσίω Χ’’Παναγή Ζαχαρίτζα εις την Δευτέραν Εθνικήν Συνέλευσιν.