Εκλογή παραστατών Ύδρας (Μάιος 1823)

Αναφορά των προκρίτων Ύδρας η οποία συνόδευε το παραστατικό έγγραφο εκλογής των παραστατών Ύδρας για το Β΄ Βουλευτικό. Σχέδιο της αναφοράς και του εγγράφου εκλογής είχαν δημοσιευτεί στο Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, τ. 9, Πειραιάς, 1927, σ. 171-172. Το τεκμήριο δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα 1979, σ. 62.

Προς την Υπερτάτην Προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος

Επιφέρουσι την παρούσαν μας επιστολήν οι τε συγκάθεδροι ημών κύριοι Νικόλαος Οικονόμου και Γεώργιος Κιβωτός και ο ευγενέστατος κύριος Ιωάννης Βασιλείου Μπουντούρη, οίτινες κατά τον νόμον της εκλογής των παραστατών, εξελέχθησαν από το κοινόν μας διά παραστάτας αυτoύ εις την Δευτέραν ενιαύσιον Περίοδον της Διοικήσεως. Διό εδόθη αυτοίς παρ’ ημών η ανάλογος αναγκαία πληρεξουσιότης, διά να ψηφίσωσι και αποφασίσωσι παν ό,τι συμφερώτερον κρίνωσιν εις την ολομέλειαν του ελληνικού έθνους και εις την νήσον μας. Ως τοιούτους λοιπόν παρακαλούμεν να τους υποδεχθήτε, ευχόμεθα δε εις τας πράξεις σας πάσαν ευτυχεστέραν απόβασιν προς αποκατάστασιν και επιστήριξιν της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Έρρωσθε

Από Ύδρας τη 5 Μαΐου 1823

˂Σφραγίς˃

Οι Πρόκριτοι της νήσου Ύδρας

 

Επί του νώτου: Προς την Υπερτάτην Προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος. Εις Τριπολιτζάν