Εκλογή παραστατών στην Καλαμάτα (1824)

Αντίγραφο επιστολής του Γεώργιου Γεωργιόπουλου προς άγνωστο παραλήπτη σχετικά με τη διαδικασία εκλογής παραστατών στην επαρχία Καλαμάτας. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 104.

[…] Η επαρχία μας έκαμεν παραστάτην εμέ και τον Γιώργη Μπαμπίνη, διά να έλθωμεν και οι δύω αυτού, διά να ομιλήσωμεν τα δικαιώματα της επαρχίας μας. Και τότε από αυτού να αναχωρήσωμεν ο είς ή ο άλλος, όποιος κριθή εύλογον να μείνη αυτού παραστάτης. Ελάβαμεν και το γράμμα της πληρεξουσιότητος, και ήθελε να στείλη (αν δεν ήτον η υποψία του δρόμου μην παραπέσει), κάμνοντές σας επίτροπόν μας, όθεν είναι το ίδιον. Διά τούτο έχει τον τόπον του παραστάτου της επαρχίας μας και ενεργεί εις τον τόπον μου τα συμφέροντα της πατρίδος μας, και αν δεν αρκεί τούτο, και δεν γίνεται χωρίς το γράμμα, γράψε μου, να σου το στείλω, μάλιστα αν δεν με εμπόδιζαν τα γεννήματα ήθελα έλθει, όθεν είναι το ίδιον, έχε τον τόπον μου η εξοχότης σου […]

Τη 17 Μαρτίου 1824. Νησιόθεν

Ο ευπειθής δούλος

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Ίσον και απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Τη 21 Μαρτίου 1824 εν Άργει

Ο Γενικός Γραμματεύς των Εσωτερικών

Γ. Γλαράκης

(Τ.Σ.)