Εκλογή Νικόλαου Νέγκα (Δεκέμβριος 1823)

Παραστατικό έγγραφο εκλογής του Νικόλαου Νέγκα στη θέση του αποθανόντος παραστάτη Ιωάννη Μπουντούρη. Σχέδιο του εγγράφου εκλογής δημοσιεύτηκε στο Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, τ. 9, Πειραιάς, 1927, σ. 595. Το τεκμήριο δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 106.

Δηλοποιείται διά του παρόντος εγγράφου ότι ημείς οι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας, κατά τον νόμον περί εκλογής των παραστατών εν πλήρει συνελεύσει και παμψηφεί εξελέξαμεν και εψηφίσαμεν διά ένα των παραστατών της νήσου μας εις την δευτέραν ενιαύσιον περίοδον της προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος τον κύριον Νικόλαον Νέγκα εις τόπον του αποθανόντος παραστάτου μας κυρίου Ιωάννου Βασιλείου Μπουντούρη, διό δίδεται αυτώ καθώς και τοις άλλοις συμπαραστάταις μας πάσα πληρεξουσιότης διά να ψηφίση και εκτελέση παν ό,τι συμφερώτερον κρίνη εις το Ελληνικόν Έθνος εν γένει και μερικώς εις το Κοινόν της νήσου μας ταύτης.

Η Πατρίς αναμένει από την γενναιότητά του και πατριωτικήν αρετήν του πάσαν θυσίαν των ιδίων συμφερόντων υπέρ των συμφερόντων του Πανελληνίου, εις ένδειξιν δε δίδεται αυτώ το παρόν δηλωτικόν γράμμα επισφραγισμένον με την σφραγίδα του ημετέρου Κοινού και υποφαινόμεθα σήμερον.

Τη δεκάτη πέμπτη Δεκεμβρίου 1823, εν Ύδρα

Οι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας.