Εκλογή Άργους (Ιανουάριος 1826)

Πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής της επαρχίας Άργους, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των εγγράφων εκλογής. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2001, σ. 95.

Κατά την πρεοκδοθείσαν προκήρυξιν της σ. Διοικήσεως την περί εκλογής των πληρεξουσίων διά την Τρίτην Εθνικήν Συνέλευσιν συνελθούσα και η καθ’ ημάς επαρχία Άργους συμφώνως και οικειοθελώς απεφάσισεν ημάς εκλέκτορας των πληρεξουσίων της επαρχίας μας τακτικώς, κατά το οποίον συνεπιφέρομεν πληρεξούσιον υπογεγραμμένον παρ’ όλων των προκριτωτέρων της επαρχίας μας. Και δη συνελθόντες πάντες ημείς και ακριβώς περί της εκλογής ταύτης συνδιασκεψάμενοι ενεκρίναμεν και απεφασίσαμεν ομοφώνως εκ μέρους της καθ’ ημάς επαρχίας Άργους πληρεξουσίους του κυρίους Χρήστον Βλάσσην, Σταματέλλον Αντωνόπουλον και Ανδριανόν Ιωαννίδην, άνδρας συνετούς ευϋπολήπτους, εναρέτους και ειδότας λογίζεσθαι, όπως και ούτοι εκ συμφώνου και αδιαιρέτως συμπαρευρεθέντες μετά των λοιπών πληρεξουσίων των άλλων επαρχιών της Ελληνικής επικρατείας συσκεφθώσι μετ’ επιμελείας και προσοχής τα προς σωτηρίαν και ωφελείαν του Έθνους μας και ξυναποφασίσωσι μετ’ αυτών τα εγκριθησόμενα ωφέλιμα τη κοινή ημών Πατρίδι ως εκ Θεού εμπνευσθέντες οδηγηθώσιν έχοντες παρ’ ημών την πληρεξουσιότητα καθ’ όλην την απαιτουμένην έκτασιν. Όντες, λοιπόν, νόμιμοι και κανονικοί πληρεξούσιοι της επαρχίας μας θέλουν ήσθαι και νομίμως ευπαράδεκτοι εις την Συνέλευσιν ταύτην, ούσπερ και επευχόμενοι την μετά των λοιπών αισίαν έκβασιν εις το ιερόν τούτο στάδιον. Εσμέν ευέλπιδες ότι θέλουν φανή δόκιμοι και ευάρεστοι εις την Πατρίδα και εις το Έθνος, περί ου και ο λόγος πολύς και η πρόνοια άπειρος. Καθό και εφοδιάζοντες αυτούς διά του πληρεξουσίου τούτου γράμματος υποσημειούμεθα.

Τη 26 Ιανουαρίου 1826, εν Άργει

Οι εκλέκτορες των χωρίων της επαρχίας Άργους

[ακολουθούν υπογραφές]

 

Οι εκλέκτορες της μητροπόλεως Άργους

[ακολουθούν υπογραφές]

 

Επί του νώτου: Αρ. 4

Πληρεξούσιον Άργους

Είναι δεκτοί οι δύω κατά την πρωεκδοθείσαν διακήρυξιν της Διοικήσεως, ο δε τρίτος μένει εις την επίκρησιν της Εθνικής Συνελεύσεως

Τη24 Μαρτίου 1826, εν Νέα Επιδαύρω

Η Επιτροπή

Ζ. Πρακτικίδης

Χαράλαμπος Παπαπολίτης

Ο Γραμματεύς

Άγγελος Παλαιολόγος