Εκλογή Αγράφων (Ιανουάριος 1826)

Πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής της επαρχίας Αγράφων, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των εγγράφων εκλογής. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 52-53.

Προς την Υπερτάτην Διοίκησιν

Επειδή με την υπαριθ. 12641 διαταγήν της διακηρύττει Τρίτην Εθνικήν Συνέλευσιν περί τας 25 του τρέχοντος Δεκεμβρίου μηνός και προσκαλεί πληρεξουσίους εκάστης επαρχίας εκλεγομένους κατά τον τρόπον εκλογής των παραστατών νόμον εις ανάκρισιν του πολιτεύματος και άλλων σωτηρίων πραγμάτων του Έθνους, συσκεφθέντες και ημείς οι πάροικοι της επαρχίας Αγράφων εξελεξάμεθα συμφώνως πληρεξουσίους τον ιερέα και αιδεσιμώτατον κύριον Ιωάννην και ευγενέστατον κύριον Ιωάννην Χρίστου και τους ευγενεστάτους παραστάτας ημών κυρίους Κωνσταντίνον Ζώτον και Αναγνώστην Διδασκάλου φέροντας το πρόσωπον όλης της επαρχίας μας, οίτινες και ήδη έρχονται εις την καθέδραν της Διοικήσεως και με όλον το σέβας υπογραφόμεθα.

1826, Ιανουαρίου 1.

[ακολουθούν υπογραφές]

 

Επί του νώτου: Αρ. 59.

Υπ’ αρ. 41.

Πληρεξούσιοι Αγράφων.

Εθεωρήθη και είναι δεκτοί οι πληρεξούσιοι κύριοι παπα-Ιωάννης, Ιωάννης Χρήστου, Κωνσταντίνος Ζώτος και Αναγ. Διδασκάλου.

Εν Επιδαύρω τη 7 Απριλίου 1826.

Η Επιτροπή

[ακολουθούν υπογραφές]

Ο Γραμ.

Παναγιώτης Σταματελόπουλος