Εκλογές στην επαρχία Κορίνθου (Απρίλιος 1824)

Αναφορά του επάρχου Κορίνθου σχετικά με την αποστολή των εγκυκλίων για τη διεξαγωγή εκλογών. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 30, έγγρ. 108.

Αναφέρεται σε:

Περίοδος Β΄

αριθ. 369

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Προς το Σεβαστόν Υπουργείον των Εσωτερικών

Ο έπαρχος της Κορίνθου

Με τον επίτηδες <απεσταλμένο> ελάβαμεν το υπ’ αριθ. 2999 εις 15 του παρόντος μηνός ομού και τας εσωκλεισθήσας διακηρύξεις περί εκλογής Νέων Παραστατών, και θέλει τας κοινοποιήσωμεν ως διαταττόμεθα καθ’ όλην την επαρχίαν μας και τα προς τας άλλας επαρχίας γράμματα θέλει διευθύνομεν ως επειγόντως έκαστον ασφαλώς.

Εν Κορίνθω τη 16 Απριλλίου 1824

Ο έπαρχος της Κορίνθου

Λάμπρος Αλεξάνδρου

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γεώργιος Πολυχρονιάδης