Εκλογές στην επαρχία Καλαμάτας (Δεκέμβριος 1825)

Πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής της επαρχίας Καλαμάτας για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, το οποία κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των εγγράφων εκλογής. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 28-32.

Οι υπογεγραμμένοι δυνάμει της πληρεξουσιότητος, την οποίαν οι συμπατριώται μας της επαρχίας Καλαμάτας μας επέτρεψαν κατά την υπ’ αριθμόν 12641 διακήρυξιν της σ. Διοικήσεως κοινή ημών γνώμη εκλέξαντες διορίζομεν πληρεξουσίους της επαρχίας ταύτης διά την Εθνικήν Συνέλευσιν τους φιλογενείς συμπατριώτας μας κυρίους πρωτοσύγκελον Γεράσιμον Παγώνην, Πανάγον Αλεξίου Λογοθέτην και Γεώργιον Γεργιόπουλον προς τους οποίους δίδομεν την πληρεξουσιότητα καθ’ όλην την έκτασιν εις το να ενεργήσουν, πράξουν και αποφασίσουν κατά πάντα παν ό,τι αναγκαίον, συμφέρον και ωφέλιμον τη Πατρίδη και τους εφοδιάζομεν διά του παρόντος μας δυνάμει του οποίου θέλει συγκαταταχθώσιν εν τη Εθνική Συνελεύσει εις τον χώρον των λοιπών πληρεξουσίων της Πατρίδος ισόδύναμοι και ισοδύναμοι και ούτως υποφαινόμεθα.

1825 Δεκεμβρίου 13, Καλαμάτα

Σφραγίδα: Η ΠΑΤΡΗΣ (…) 1823.

[Ακολουθούν υπογραφές εκλεκτόρων της Καλαμάτας και χωριών της επαρχίας]

 

Επί του νώτου: Αρ. 22

Διαφιλονεικούμενον πληρεξούσιον Καλαμάτας.

Οι Άγιος Πρωτοσύγγελος, Πανάγος Αλεξίου Λογοθέτης και Γεώργιος Γιοργιόπουλος. Την 22 Μαρτίου 1826, Ν. Επίδαυρος. Εθεωρήθη επί παρρησία εκατέρων των διαφωνούντων μερών, και συναινέσει και των δύω παρητήθη εκούσιος ο Παναγος Αλεξίου Λογοθέτης, και αντ’ αυτού απεφασίσθη ομοφώνως ο κύριος Αθανασούλης Κυριακός. Εδέχθη την συμφωνίαν των ταύτην η επιτροπή και επικυροί το πληρεξούσιόν των και είναι δεκτοί οι δύω, ο δε είς εξ αυτών μένει εις επίκρισιν.

Η Επιτροπή

[ακολουθούν υπογραφές]

Ο Γραμματεύς

Παναγιώτης Σταματελόπουλος