Εκλογές στην επαρχία Ανατολικής Σπάρτης (Σεπτέμβριος 1824)

Εγκύκλιος του Υπουργείου των Εσωτερικών προς την επαρχία Ανατολικής Σπάρτης με την οποία διατάσσεται να γίνει η εκλογή παραστάτη με βάση τον εκλογικό νόμο. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 42, αρ. 87.

Περίοδος Β΄

Αρ. 39125

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείο των Εσωτερικών

Προς τους κατοίκους της Ανατολικής Σπάρτης

Διατάχθητε και άλλοτε να πέμψητε όσον τάχος ενταύθα τους δύω παραστάτας Σας, εκλέγοντας αυτούς κατά τον υπ’ αρ. 17 περί εκλογής Νόμου· αλλά μόλον τούτο δεν εφάνησαν ειμή μόνον ο είς εξ αυτών, εν ώ είναι ανάγκη να αποσταλθή και ο έτερος, διότι ο απαιτούμενος αριθμός των παραστατών εσυμπληρώθη, και η Τρίτη περίοδος εντός ολίγων ημερών άρχεται.

Όθεν διατάττεσθε και αύθις να εκλέξετε όσον τάχος και αποστείλετε ενταύθα και τον έτερον Παραστάτην Σας, χωρίς να γίνη η παραμικρά αμέλεια εις την αποστολήν του, διότι το πράγμα δεν επιδέχεται πλέον αναβολήν.

Φροντίσετε όμως να γίνη η εκλογή νόμιμος κατά τον ρηθέντα Νόμον υπ’ αρ. 17, τον οποίον προλαβόντως Σας επέμψαμεν.

12 Σεπτεμβρίου 1824 εν Ναυπλίω

(Τ.Σ.) Ο Υπουργός των Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Γεώργιος Γλαράκης