Εκλογές στα Καλάβρυτα (Νοέμβριος 1825)

Αναφορά του γενικού γραμματέα του επαρχείου Καλαβρύτων προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την καθυστέρηση διενέργειας εκλογών στην επαρχία. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 81, αρ. 67.

Περ. Γ΄

Αρ. 3306

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Το επαρχείον Καλαβρύτων

Την υπ’ αρ. 12641 και ημέραν 25 Σεπτεμβρίου διακήρυξιν περί της εθνικής συνελεύσεως, έκτοτε το επαρχείον τούτο τακτικώς εξέδωσε καθ’ όλην την έκτασιν της επαρχίας, εφοδιασμένην με προσκλητικάς του επαρχείου να συναχθώσιν οι δημογέροντες και πρόκρητοι εις την μητρόπολιν να εκλέξωσι τους ανήκοντας πληρεξουσίους διά την εθνικήν συνέλευσιν ταύτην. Έπειτα από πολλές κατά διαδοχήν προσκλήσεις, μόλις εσυνάχθησαν προ ημερών μέρος των Δημογερόντων, ο αριθμός των οποίων με το να μην ήτο πλήρης διελύθησαν αύθις επί λόγω να συνέλθωσιν εις αρμόδιον ώραν ευκαιρίαν περί της εκλογής τούτων.

Επειδή λοιπόν εις την εποχήν ταύτην είμεθα όσον ενδέχεται προσέτι ήσυχοι από επιδρομάς του εχθρού, και επειδή παρερχομένη σιμόνουσα παρ’ ημέραν η προθεσμία της συνελεύσεως, αν εγκρίνη η Σεβαστή Διοίκησις, ας εκδώση και δευτέραν διαταγήν εις την επαρχίαν ταύτην, δυνάμει της οποίας το επαρχείον να ενεργήση και αύθις την των Δημογερόντων συνέλευσιν, και νόμιμον την εκλογήν των πληρεξουσίων εγκαίρως.

Τη 4 Νοεμβρίου 1825

Εν Καλαβρύτοις

Εν ελλείψει επάρχου

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. Οικονόμου

Επί του νώτου: Διευθύνεται προς το Υπουργείον των Εσωτερικών, 9 Νοεμ. 1825 εν Ναυπλίω. 14329

Ο Γεν. Γραμματεύς

Α. Μοναρχίδης