Διά περιφοράς εκλογή (Μάιος 1823)

Διαταγή του Εκτελεστικού Σώματος για τη διενέργεια διά περιφοράς εκλογής στην επαρχία Τριπολιτσάς λόγω παρατυπιών. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 9, αρ. 45.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν Σώμα

Σώμα Εκτελεστικόν

Β΄ Περίοδος

Αρ. 381

Κατά τα από 9 Μαΐου υπ’ αρ. 24 έγγραφον του Βουλευτικού Σώματος διαλαμβάνον, μετά την έκθεσιν των αιτιών ρητώς ουτωσί το Εκτελεστικόν άνευ αναβολής να διορίση άνδρα τίμιον, ενάρετον πάντι άσχετον, όστις να λάβη μαζύ του, δύω άλλους εκ της επαρχίας, εναρέτους και αυτούς, οίτινες διά το ανύποπτον να ήναι ιερείς, ήτοι ο είς εκ του ενός μέρους, και ο άλλος εκ του ετέρου των διαφερομένων, και να περιέλθωσιν άοπλοι όλην την επαρχίαν, και να λάβωσι γενικώς όλας τας ψήφους των κατοίκων, διά των υπογραφών, και οίτινες δεν εξεύρουν, να τους υπογράφη ο απεσταλμένος, τόσον τας υπέρ Μπάρμπογλους, όσον και τας κατ’ αυτού. Το ίδιον αν προβληθή και άλλος παραστάτης, και να τας παρρησιάσωσιν εις την Διοίκησιν.

Διατάττει

Α. Διορίζεται ο κύριος Παναγιωτάκης Καραϊωάννη, να παραλάβη άλλους δύω εκ της επαρχίας, ανά έναν εκ των δύω αντιφερομένων μερών προβαλλομένους αδιαφόρους όμως, καθ’ όσον ενδέχεται, και διά το μάλλον ανύποπτον, Ιερείς, και μετ’ αυτών να περιέλθη όλην την επαρχίαν, διά να συνάξη εγγράφως όλων των κατοίκων γενικώς τας ψήφους.

Β. Ο αποστελλόμενος θέλει φροντίσει να γένη αβίαστος η ψηφοφορία, και διά τούτο θέλει αποφύγει προ πάντων το να συνδροφευθή με δύναμιν στρατιωτικήν.

Γ. Όσοι εκ των κατοίκων, δεν εξεύρουν να γράψωσιν, ο απεσταλμένος να γράφη αντ’ αυτών.

Δ. Ο Υπουργός των Εσωτερικών να ενεργήση την παρούσαν διαταγήν.

Εν Τριπολιτζά τη 10 Μαΐου 1823

(Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Ανδρέας Ζαΐμης

Α. Μεταξάς

Ο Γενικός Γραμματεύς

Α. Μαυροκορδάτος