Τα χαρακτηριστικά του ενάρετου παραστάτη

Ανυπόγραφο άρθρο γνώμης [Ιωσήφ Κιάπε] το οποίο δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τη διακήρυξη του Προέδρου του Εκτελεστικού για τη διεξαγωγή εκλογών στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 9 (14.4.1824).

Τι είναι οι Παραστάται εξ ών συγκροτείται το Βουλευτικόν Σώμα είναι οι επίτροποι και τα αντιπρόσωπα όλων των Πολιτών εκάστης επαρχίας όσον λοιπόν επιμελείται τις να εκλέξη εναρέτους και εμπείρους επιτρόπους εις τας υποθέσεις εκείνας, τας οποίας δεν εμπορεί μόνος του να ενεργή, διότι κυριωτέρως από την εκλογήν των επιτρόπων εξαρτάται η καλή έκβασις των εις αυτούς εμπιστευομένων υποθέσεων τόσον πρέπει να επιμεληθή πάσα επαρχία και πας πολίτης εις την εποχήν των εκλογών, διά να διορισθώσι Παραστάται ενάρετοι και προτιμούντες το κοινόν συμφέρον από πάσης ιδίας ωφελείας διότι εις αυτούς εμπιστεύεται η συντήρησις της πολιτικής του έθνους υπάρξεως, η σωτηρία και η ευδαιμονία εκάστου μέλους αυτού.