Σκέψεις για την εκλογή παραστατών

Ανυπόγραφο άρθρο [Ιάκωβος Μάγερ], το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, αρ. φ. 33 (23.4.1824).

Επειδή ήρθεν ο καιρός καθ’ ον μέλλουν οι νέοι Παραστάται να εκλεχθώσιν, αναγκαίον εκρίναμεν να κάμωμεν μερικάς σκέψεις περί των ανηκόντων εις την εκλογήν των, και περί των όσα χρεωστούν να πράξωσι, διαρκούσης της ενιαυσίου περιόδου των, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπον να ημπορέσωμεν να κάμωμεν τας νέας εκλογάς, ως πρέπει, και να έυρωμεν τους πατριώτας, οι οποίοι θέλουν θυσιάζονται υπέρ των κοινών συμφερόντων.

Εφέτος η κατάστασις της Ελλάδος είναι πολύ καλητέρα παρά το παρελθόν έτος. Βλέπωμεν πανταχού τας εσωτερικάς ταραχάς καταπαυομένας, και την νομιμωτάτην ημών Διοίκησιν αναγνωριζομένην από όλους τους καλούς πατριώτας. Αύτη έλαβε δάνεια χρήματα, διά να αποκτήση όλα τα μέσα να καταβάλη, όχι μόνον τον εξωτερικόν εχθρόν, αλλά και όλους τους καταμαχόμενους την ευταξίαν και κοινήν σωτηρίαν. Η ελευθερία του τύπου άρχισε να καταγράφη όλας μας τας πράξεις, ή καλάς ή κακάς· και επομένως ο δικαιότατος Κριτής το Κοινόν δεν θέλει υπομένει να βλέπη, και να αδιαφορή εις τα συμφέροντά του και την αληθή ευδαιμoνίαν του. Είναι έξ μήνας αφ’ ου των Ελλήνων τα πνεύματα έλαβον άλλην μεταβολήν, ώστε σήμερον δεν ακούομεν από των ελευθέρων πολιτών μας τα στόματα, παρ’ ότι επιθυμούν να υποτάσσωνται εις τους νόμους, και διαμέσου της υποταγής ταύτης να καταβάλωσι τον τύραννον.