Προκήρυξη εκλογών (Οκτώβριος 1825)

Δημοσίευμα για την προκήρυξη εκλογών για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 149 (2.10.1825).

Τέλος πάντων, η προκήρυξις της συγκροτήσεως της νέας εθνικής Συνελεύσεως εφάνη. Αι καρδίαι των φίλων της ευνομίας εσκίρτησαν από πατριωτικήν αγαλλίασιν, παρατηρούσαι την προθυμίαν της Σ. Διοικήσεως εις το να διατηρή με ακρίβειαν τους συνταγματικούς νόμους του Έθνους. […]

Ιδού λοιπόν η Σ. Διοίκησίς μας επλήρωσε και τούτο το ιερόν χρέος της. Μένει τώρα, φίλοι Έλληνες, να εκπληρώσητε και Σεις τα ιδικά Σας. Συλλογισθήτε ότι από τας εκλογάς των νέων πληρεξουσίων και Παραστατών Σας κρεμάται η σωτηρία του έθνους. Αν αι εκλογαί αύται γίνωσιν ακρίτως, και απερισκέπτως, είναι κίνδυνος, μήπως, παραδίδοντες τα προσφιλέστερα συμφέροντα της Πατρίδος εις χείρας Βουλευτών χωρίς αξίαν και αρετήν, συνεισφέρετε μόνοι Σας, ή εις νέον ζυγόν να καθυποβληθήτε, ή και τον παντελή όλεθρον του έθνους να προξενήσητε.