Προκήρυξη εκλογών για τη Β΄ Περίοδο της Διοίκησης (Δεκέμβριος 1822)

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ένας από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, στο απομνημόνευμά του διατυπώνει διεισδυτικά σχόλια για τις πολιτικές εξελίξεις στα χρόνια του Αγώνα. Το απομνημόνευμα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1837 από τον Καλλίνικο Καστόρχη. Αναδημοσιεύεται εδώ από το Γερμανός, Παλαιών Πατρών, Απομνημονεύματα, Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος (επιμ.), φωτοτυπική επανέκδοση (εκ της β΄ εκδόσεως), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σχολής Δημητσάνης, 1975, σ. 161.

Επειδή δε επλησίαζε το τέλος της Α΄ ενιαυσίου Περιόδου της Διοικήσεως, τα Μέλη αυτής, τα εις Ερμιόνην ευρισκόμενα, με την γνώμην και των λοιπών Προκρίτων πολιτικών, αφ’ ενός μεν μέρους εξέδωκαν προκηρύξεις εις όλην την ελευθέραν Ελλάδα, ότι να εκλέξωσι Παραστάταις αι Επαρχίαι διά την Β΄ Περίοδον, είτε νέους, είτε τους ιδίους της Α΄ Περιόδου, και να τους αποστείλωσιν όπου και η Διοίκησις· και, ει δυνατόν, να προφθάσουν εκεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου, διά να εκλέξωσι τα πέντε Μέλη του Εκτελεστικού, είτε τα ίδια της Α΄ Περιόδου, είτε άλλα, διά να διοικήσωσι προσωρινώς κατά τον εν Επιδαύρω Οργανικόν Νόμον. Αφ’ ετέρου δε είχον οι Πρόκριτοι μυστικούς διοργανιστάς εις όλας τας επαρχίας, ώστε η εκλογή να γίνη εις τους ιδίους, ή εις άλλους συμφώνως με τα φρονήματα αυτών.