Προκήρυξη εκλογών (Απρίλιος 1824)

Προκήρυξη εκλογών από το Εκτελεστικό Σώμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 9 (14.4.1824). Το κείμενο έχει δημοσιευτεί και στο Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, τ. 10, σ. 109.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Διακηρύττει

Άνδρες Έλληνες, κάτοικοι της ελευθέρας Ελλάδος, ο ουράνιος Πατήρ της ελευθερίας ηυλόγησε και κατά το περιοδικόν τούτο έτος τας πράξεις μας υπέρ του ιερού αγώνος, και ο κραταιός του βραχίων ενίσχυσε τα όπλα μας και αύθις κατά των ασπόνδων εχθρών της χριστιανωσύνης και του Έθνους μας.

Ιδού τελευτά και η β΄ περίοδος, και κατά το τέλος αυτής η Πατρίς ηδυνήθη να υψώση το ενδοξότερον από όλα της τα τρόπαια, οι εχθροί της Πατρίδος και της ευταξίας, οι παραβάται των Νόμων σήμερον μόνοι και απελπισμένοι ζητούσι καταφύγιον εις το έλεος των Νόμων, τους οποίους προ ολίγου κατεπάτουν και κατέτρεχον.

Η Διοίκησις αφ’ ου είδε την Πατρίδαν ελευθέραν από τους εσωτερικούς της εχθρούς, και τους Νόμους της υπερισχύοντας, ήλπιζε μέχρι τούδε κατά τον περί εκλογής Νόμον και επικεκυρωμένον παρά της Εθνικής Β΄ Νομοδοτικής Συνελεύσεως υπ’ Αριθ. 17 του Κώδικος να ίδη και τους εφ’ εκάστης Επαρχίας Νέους Παραστάτας του Έθνους, συναθροιζομένους όπου και η Διοίκησις, διά να παραλάβωσι τους Νόμους εις χείρας των.

Αλλ’ επειδή μέχρι τούδε δεν ανεφάνησαν η Διοίκησις επενθυμίζει τας ελευθέρας από τον τυραννικόν ζυγόν Επαρχίας της Ελλάδος διά της παρούσης προκηρύξεως, και διατάττει την όσον ογλίγωρον εκλογήν και αποστολήν των.

Οι αποσταλέντες να εκλεχθώσι με απάθειαν, να είναι άνδρες ενάρετοι, ευυπόληπττοι, καλοί και αγαθοί Πατριώται, ικανοί εις τα Βουλευτικά χρέη και, εν γένει ο περί εκλογής Νόμος υπ’ Αρ. 17 να γίνη οδηγός και Διδάσκαλος της Παραστατικής εκλογής Σας, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Έλληνες! Συνέλθετε απαθώς εκλέξατε απροσωπολήπτως, τιμήσατε τους αξίους διά να λάβωσιν εις χείρας τους Νόμους της Πατρίδος και είσθε βέβαιοι περί της ευνομίας και ασφαλείας σας.

Εκ Μύλων Ναυπλίου τη 4η Απριλ 1824

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουντουριώτης

Ο Προσωρ. Γεν. Γραμ.

Π. Γ. Ρόδιος