Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ζυγού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ζυγού αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Γιάννος (Ιωάννης) Ευθυμίου συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την α΄ συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Ζυγού, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Ζυγού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)