Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ζητουνίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ζητουνίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Ζαχαράκης Ιωάννου συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας με καθυστέρηση από τις 8 Αυγούστου 1827 ως βουλευτής Ζητουνίου, οπότε και παρουσιάστηκε στο σώμα και έγινε δεκτός. Ωστόσο, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών, η θητεία του ξεκίνησε μια ημέρα νωρίτερα. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 71 και 331.

Βουλευτής

Ιωάννου Ζαχαράκης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Ζητουνίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)