Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Βονίτσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Βόνιτσας αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Πάνος Μοναστηριώτης συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την α΄ συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Βόνιτσας, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Βουλευτής

Μοναστηριώτης Πάνος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Βονίτσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)