Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Βλοχού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία  Βλοχού αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ωστόσο, η επαρχία δεν αντιπροσωπεύθηκε στη Βουλή.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Βλοχού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/xx/xxxx)